Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

PROCEDURA UZYSKANIA MISJI KANONICZNEJ

PROCEDURA UZYSKANIA MISJI KANONICZNEJ w  DIECEZJI EŁCKIEJ

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (por. Dz.U. z 1992 Nr 36 poz.5 z późn. zm.). Natomiast Konkordat Polski (Por. Konkordat Art. 12 n3) i Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (por. DKKKwP 132) posłanie do pracy katechetycznej w szkole wydane przez biskupa diecezji nazywa „misio cononica” (misją kanoniczną).

 

 

I. Misja wydawana jest:

 1. Na czas określony (1 rok) w następujących przypadkach:
 • pierwsza praca jako nauczyciel religii w szkole;
 • pierwsza praca w naszej diecezji (nie dotyczy sióstr i braci zakonnych, którzy katechizowali już w innych diecezjach);
 • brak pełnych kwalifikacji (patrz "Porozumienie");
 • absencja na spotkaniach formacyjnych dla katechetów;
 • nieobecność na rekolekcjach katechetycznych;
 • bardzo słabe wyniki przeprowadzonych hospitacji lekcji;
 • stwierdzony brak współpracy z proboszczem z winy katechety;
 1. Na czas nieokreślony
 • pełne kwalifikacje;
 • nie zachodzi żaden z wymienionych wyżej przypadków.

II. Sytuacje w których katecheta winien starać się o uzyskanie misji kanonicznej:

 1. przed rozpoczęciem pracy w szkole;
 2. przed terminem wygaśnięcia skierowania wydanego na czas określony;
 3. przed ponownym zatrudnieniem w tej samej szkole (jeżeli przerwa w zatrudnieniu związana była z ustaniem poprzedniej umowy o pracę);
 4. przed rozpoczęciem pracy w nowych szkołach, również wtedy gdy nie jest to związane z koniecznością podpisania nowych umów (łączenie godzin);
 5. w przypadku gdy nastąpiła oficjalna zmiana nazwy szkoły;

III. Dokumenty, które należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego:

A. Katecheta, który rozpoczyna pracę katechetyczną w naszej diecezji

 1. podanie księdza proboszcza o przyznanie katechetycznej misji kanonicznej;
 2. dyplom (ksero) świadczący o posiadanym przygotowaniu katechetycznym;
 3. dowód osobisty (ksero);
 4. dwa zdjęcia;
 5. wypełniony kwestionariusz informacyjny;
 6. osoby świeckie - opinię księdza proboszcza parafii, w której ostatnio pracowały (lub Wydziału Katechetycznego odpowiedniej Kurii Diecezjalnej);

 

B. Katecheta, który już pracował na terenie naszej diecezji

 1. w Wydziale Katechetycznym uzyska informację czy zaistniała potrzeba uzupełnienia dokumentacji;
 2. proboszcz przesyła podanie o katechetyczną misję kanoniczną;
 3. jeżeli katecheta zmienia szkołę: podanie o katechetyczną misję kanoniczną od księdza proboszcza.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie Katechety

Podanie o wydanie misji

Zwolnienie z pełnienia misji

Kwestionariusz Katechety ubiegającego się o misję

Procedura ubiegania się o Misję Kanoniczną