Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Wydział Katechetyczny

Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.

Publikujemy treść komunikatu i pełny tekst Porozumienia:

Komunikat

Minister edukacji Anna Zalewska wraz z biskupem Markiem Mendykiem, Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podpisali dziś porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii katolickiej.

Porozumienie określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabyte na odpowiedniego rodzaju studiach teologicznych określonych przez Kościół katolicki. W porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby przygotowania pedagogicznego.

W dokumencie doprecyzowano także, że skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki jest możliwe, o ile nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce. Ponadto uwzględniono przepis przejściowy dotyczący nauczycieli religii katolickiej, którzy w okresie trzech lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje.

Do tej pory kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii rzymskokatolickiej określało porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

 

 

 

 

Porozumienie

pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski

oraz Ministrem Edukacji Narodowej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753 oraz z 2014 r. poz. 478), w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264), Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji Narodowej ustalają, co następuje:

 

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o:

1)   kolegium teologicznym – należy przez to rozumieć kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki;

2)   przygotowaniu pedagogicznym do nauczania religii – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych
w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom (zaświadczenie) uczelni lub kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne lub wyższe seminarium duchowne;

3)   teologiczno-katechetycznych studiach podyplomowych albo podyplomowych studiach katechezy przedszkolnej – należy przez to rozumieć studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

§ 2

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1)      ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2)      jest księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne
i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

§3

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która:

1)      ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2)      ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż teologia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii uzyskane w wyniku ukończenia teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych lub

3)      jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu piątego roku studiów.

 

§4

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w szkołach podstawowych, z wyjąt-kiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2 lub 3 lub:

1)      ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2)      posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

4)      jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów lub studentem wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów.

 

§5

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub:

1)      posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub

2)      posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej.

 

§6

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach specjalnych posiada osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla danego typu szkoły, określone odpowiednio w § 2, 3, 4 lub 5 niniejszego porozumienia, która ponadto:

1)   ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów lub

2)   ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnospraw-ności uczniów lub

3)   ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki specjalnej w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów.

 

§7

Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.

 

§8

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 9.

 

§ 9

Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii.

§ 10

Osoby, które uzyskały przed dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia, o którym mowa w § 11, posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia.

§11

Traci moc porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

 

§12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

 

bp Marek Mendyk                                                                                        Anna Zalewska

Przewodniczący                                                                                Minister Edukacji Narodowej

Komisji Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii.

PROCEDURA UZYSKANIA MISJI KANONICZNEJ

PROCEDURA UZYSKANIA MISJI KANONICZNEJ w  DIECEZJI EŁCKIEJ

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (por. Dz.U. z 1992 Nr 36 poz.5 z późn. zm.). Natomiast Konkordat Polski (Por. Konkordat Art. 12 n3) i Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (por. DKKKwP 132) posłanie do pracy katechetycznej w szkole wydane przez biskupa diecezji nazywa „misio cononica” (misją kanoniczną).

 

 

I. Misja wydawana jest:

 1. Na czas określony (1 rok) w następujących przypadkach:
 • pierwsza praca jako nauczyciel religii w szkole;
 • pierwsza praca w naszej diecezji (nie dotyczy sióstr i braci zakonnych, którzy katechizowali już w innych diecezjach);
 • brak pełnych kwalifikacji (patrz "Porozumienie");
 • absencja na spotkaniach formacyjnych dla katechetów;
 • nieobecność na rekolekcjach katechetycznych;
 • bardzo słabe wyniki przeprowadzonych hospitacji lekcji;
 • stwierdzony brak współpracy z proboszczem z winy katechety;
 1. Na czas nieokreślony
 • pełne kwalifikacje;
 • nie zachodzi żaden z wymienionych wyżej przypadków.

II. Sytuacje w których katecheta winien starać się o uzyskanie misji kanonicznej:

 1. przed rozpoczęciem pracy w szkole;
 2. przed terminem wygaśnięcia skierowania wydanego na czas określony;
 3. przed ponownym zatrudnieniem w tej samej szkole (jeżeli przerwa w zatrudnieniu związana była z ustaniem poprzedniej umowy o pracę);
 4. przed rozpoczęciem pracy w nowych szkołach, również wtedy gdy nie jest to związane z koniecznością podpisania nowych umów (łączenie godzin);
 5. w przypadku gdy nastąpiła oficjalna zmiana nazwy szkoły;

III. Dokumenty, które należy dostarczyć do Wydziału Katechetycznego:

A. Katecheta, który rozpoczyna pracę katechetyczną w naszej diecezji

 1. podanie księdza proboszcza o przyznanie katechetycznej misji kanonicznej;
 2. dyplom (ksero) świadczący o posiadanym przygotowaniu katechetycznym;
 3. dowód osobisty (ksero);
 4. dwa zdjęcia;
 5. wypełniony kwestionariusz informacyjny;
 6. osoby świeckie - opinię księdza proboszcza parafii, w której ostatnio pracowały (lub Wydziału Katechetycznego odpowiedniej Kurii Diecezjalnej);

 

B. Katecheta, który już pracował na terenie naszej diecezji

 1. w Wydziale Katechetycznym uzyska informację czy zaistniała potrzeba uzupełnienia dokumentacji;
 2. proboszcz przesyła podanie o katechetyczną misję kanoniczną;
 3. jeżeli katecheta zmienia szkołę: podanie o katechetyczną misję kanoniczną od księdza proboszcza.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie Katechety

Podanie o wydanie misji

Zwolnienie z pełnienia misji

Kwestionariusz Katechety ubiegającego się o misję

Procedura ubiegania się o Misję Kanoniczną